دانشگاه پیام نور
کد کاربر
رمز
 
 

همکار گرامی

 

** لطفا جهت کمک به همکاران محترم دانشگاه پیام نور خسارت دیده در سیل اخیر،

بخش یادآوری سامانه جامع اداری و مالی (erp.pnu.ac.ir) را ملاحظه بفرمایید.

 
 
* راهنمای کاربری نرم افزار (فیلم آموزشی)
 
  
* راهنمای تنظیمات دستگاه کاربر
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>