دانشگاه پیام نور
کد کاربر
رمز
 
امام علی (ع)  فرمود :
ای مردم از دو چیز بیشتر از هر چیز بر شما بیمناکم: متابعت از هوای نفس و آرزو های دور و دراز . پیروی از هوای نفس٬ انسان را از مسیر حق باز می دارد و آرزوی دور و دراز آخرت را از یاد می برد.
 
 
 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.