دانشگاه پیام نور
کد کاربر
رمز
 
کساني که دنيا را تکان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده اند،
  ولي به دو صفت ممتاز بوده اند: ثبات و استقامت
 
 
 
  
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.